условия

 1. Käesoleva rendilepinguga annab Individual Grop OÜ (Individual autorent/ Car4rent), edaspidi rendileandja, sõiduki rentnikule üle koos varustuse ja sõiduki dokumentidega (kui vaja): sõiduki tehniline pass ja kindlustuspoliisid, millele on rendileandja alla kirjutanud. 2. Sõiduki vastu võtmisel peab rentnik: 2.1. hoolega tutvuma sõiduki õiguslikus seisundis; 2.2. kontrollima vastavaid rendileandja poolt esitatud dokumente ja nende kehtivuse aega. 3. Sõiduki rentnikule üleandmise hetkest läheb talle üle sõiduki juhtimisõigus, kõrgendatud riskivastutus, samuti võimalik risk, et vastu võetud sõiduk võib saada kahjustusi või hävida jne. 4. Rendileandja annab sõiduki üle väga heas tehnilises korras, puhta ja laitmatus seisundis täiesti rikkumata salongiga, vastasel juhul tehakse märge rendilepingus. 4.1 Kõik autod on GPS valve all. 5. Rentnik saab sõiduki kätte täis kütusepaagiga ja tagastab sõiduki samuti täis kütusepaagiga, vastasel juhul on rendileandjal õigus nõuda kütuse tankimise eest tasu: 50 EUR trahv + 3eur/1. puuduva liitri eest. 6. Rendileandja määrab ära piirkonna, kus rentnik tohib sõidukit vastavalt rendilepingu tingimustele kasutada. Selle punkti rikkumise eest, trahv 1000 EUR. 7. Tehnilise rikke, liiklusõnnetuse või mõne muu kindlustusjuhtumi korral väljaspool rendilepingus sätestatud teeninduspiirkonda ei ole teenuse osutamine tehnilise abi või vahetussõiduki eraldamise näol võimalik. Mainitud juhtumid ei saa olla rendilepingu ennetähtaegse lõpetamise aluseks. 8. Rentnik kohustub kasutama sõidukit heaperemehelikult ja säästvalt ning vastavalt tehnilise dokumentatsiooni tingimustele, järgides hoolega muid tehnilisi nõudeid ja sõiduki kasutamise tingimusi, mis on tootjatehase ja rendileandja poolt ette nähtud. 9. Rentnik kohustub tegema kõik vajaliku, tagamaks sõiduki rendileandja omandiõiguse puutumatuse, kui see on ohtu seatud kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse tagajärjel. 10.Rentnikul ei ole õigust: 10.1. anda sõiduk või selle osad rendile; 10.2. lubada kolmandatel isikutel kasutada sõidukit ilma rendileandja kirjaliku loata; 10.3. kasutada sõidukit reisijate tasuliseks veoks; 10.4. kasutada sõidukit teiste sõidukite puksiiris vedamiseks; 10.5. kasutada sõidukit ilma rendileandja loata väljaspool rendilepinguskokkulepitud kasutuspiirkonda; 10.6. kasutada sõidukit õigusvastases tegevuses; 10.7. kasutada sõidukit õppesõidul ja spordivõistlustel.ll. Sõidukit võivad juhtida isikud, kes on rendilepingus sõidukijuhina märgitud, kellel on autojuhistaaz vähemalt kaks aastat, kellel on kehtiv juhiluba ja kes on juba 21. aastased. 12. Rentnik peab sõiduki tagastama rendileandjale samas seisundis, nagu ta selle rendileandjalt vastu võttis, koos kõigi juurdekuuluvate dokumentidega, mis on ära toodud lepingu 10. punktis,ning rendilepingus märgitud ajal ja kohas, asjaolude teket, mis võiksid esile kutsuda täiendavaid kahjustusi ja kahjusid; 33.2. teatama viivitamatult politseile ja rendileandjale sõiduki, selle osade või lisavarustuse vargusest või varguskatsest või vandalismiaktidest (kuid mitte hiljem kui 24. tunni jooksul). 34. Rentnik peab maksma 500.00 EUR (viissada) kui tagastamise hetkel on sõidukil kahjustatud rehvid, pragulised või kahjustatud tuuleklaasid, rikutud või kaotatud dokumendid, võtmed, signalisatsioonipult või mingid muud kahjustused. 35. Sõiduki üleandmisel on rendileandjal õigus nõuda rentnikult ettemaksu või autoriseerida krediitkaart esmase rendisumma või rendilepingus kokku lepitud vastutuse ulatuses, tehes rendilepingusse vastava sissekande. 36.Rentnik maksab rendileandjale: 36.1. sõiduki kasutamise aja ja läbisõidetud kilomeetrite eest, lisades käibemaksu 20%. Arvestust peetakse rendipäevade arvu ja läbisõidetud kilomeetrite järgi. Rendipäevade arvestamise aluseks on 24. tunnine rendipäeva pikkus, mida hakatakse arvestama sõiduki rentnikule üleandmise hetkest. Läbisõidetud kilomeetrid saadakse sõiduki väljastamise ajal rendilepingus kantud spidomeetri näidu ja tagastamise hetkel fikseeritud spidomeetri näitude vahest. Juhul kui rentnik ületas rendilepingus kokku lepitud läbisõidulimiidi, mis oli fikseeritud rendilepingus, siis peab rentnik tasuma lisakilomeetrite eest summa: 0,20 EUR/ 1. km eest, lisaks 20% KM. 36.2. kõik täiendavad kindlustusmaksed, mis on märgitud rendilepingus, mille maksmisega rentnik rendilepingut allkirjastades nõustus, lisaks 20% KM; 36.3. rendilepingus märgitud vastutuse eest juhul kui rentniku tegevus või tegevusetus on rendilendjale kahju tekitanud. 37. Rentnikul on õigus maksta rendileandjale sularahas, krediitkaardiga või pangaülekandega! esitades rendileandjale sõiduki väljastamise ajal kirja garantii reserveerimise kohta). 38. Rendilepingule alla kirjutades tunnistab rentnik rendileandja õigust autoriseerida rentniku poolt esitatud ja rendilepingus märgitud krediitkaart summas, mis katab rendileandja poolt renditeenuse osutamisega vastavalt rendilepingu tingimustele tehtud kulutused.
  Seda juhul kui rentnik ei maksnud sularahas või pangaülekandega. 39. Rentnik maksab kõik trahvid ja kannab kõik kulud kui ta ise või tema kaasjuht ei täitnud liikluseeskirju. Kolmandate isikute nõuetele puhul kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 100 eur, millele lisandub kolmanda isiku nõue (näiteks parkimis- trahv vms). Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduserikkumiste korral kõik trahvid ja nõuded ning leppetrahvid vastavalt seaduses sätestatud korrale ning Rendileandja kehtivate hinnakirjade alusel. Parkimistrahvid, millest Rendileandjat ei ole teavitatud, nõutakse hiljem sisse viiekordselt. 40. Rentnik maksab rendimaksu, mille moodustab tasu renditeenuste eest ja vastutuse eest 7.(seitsme) päevajooksul arve väljastamise hetkest. Rentnik maksab:
  Juhul kui rentnik tagastab sõiduki rendileandjale teises kohas kui oli rendilepingus kokku lepitud, siis on rendileandjal õigus nõuda lisatasu: 20 EUR trahv + 1 EUR/ 1 km 22.2. Juhul kui rentnik ei tagasta sõidukit isiklikult rendileandja esindajale, vastutab rentnik kogu rendileandjale tekitatud kahju ja leitud kahjustuste eest, mis olid renditud sõidukile tekitatud. 23. Rendilepingu pikendamine toimub kirjalikult (vahest ka telefoni/ Interneti teel) rendileandja või tema esindaja poolt, kes märgivad selle ära (hiljem) rendilepingu punktis. 24. Rentnik peab teatama rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 24. tunni jooksul kui: 24.1. sõiduk on kadunud, kahjustatud, osaliselt või täielikult hävinud või varastatud; 24.2. rentniku käsutuses on põhjendatud andmeid võimalikest asjaoludest, mis võivad põhjustada sõiduki hävimise, kadumise või kahjustamise; 24.3. sõiduki dokumendid või osa neist on kaotatud, hävinud või rikutud. 25. Rendileandja ei vastuta tema sõidukisse jäetud või selles veetud rentniku varale tekitatud kahju ja kahjustuste eest. Rendileandja ei vastuta ühegi kahju ega kahjustuse eest, mis tekkisid sõiduki või selle osade mehhaanilise rikke tõttu või siis mõnel muul põhjusel. Rendileandja ei vastuta auto rehvide eest (kui nad läksid katki, või on ära kulunud rendiajal). 26. Rentnikul on õigus ja kohustus sõiduk pahatahtlikust valdusest tagasi nõuda, on õigus nõuda sõiduki kasutamist takistavate tõkete kõrvaldamist ja kolmandate isikute poolt tekitatud kahju heastamist. 27. Liiklus-ja loodusõnnetuse ning tulekahju korral vastutab rentnik summa ulatuses, mis on märgitud rendilepingus. 28. Sõiduki varguse, ärandamise või röövi korral vastutab rentnik summa ulatuses, mis on märgitud lepingus 29. Rentnik kannab täielikult kõik kulud, mis võivad tekkida sõiduki kasutamisest väljaspool rendilepingus märgitud piirkonda. Rentnik kannab täielikult kõik kulud, mis on seotud sõiduki teeninduspiirkonda tagasitoomisega. 30. Rentnik kannab täies ulatuses kõik rendileandja kulutused kui:
  sõidukile tekitati kahju hooletu kohtlemise, teadliku või tahtmatu tegevuse või tegevusetusega(sealhulgas sõiduki juhtimine alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all);
  rentnik ei anna rendileandjale üle varastatud sõiduki võtmeid ja signalisatsiooni juhtpulti; 30.3. rentnik rikkus rendilepingu tähtaegu ja tingimusi. 31. Eesti Vabariigi seadusandlusega on kehtestatud sõiduki omaniku tsiviilvastutuse kohustuslik kindlustamine. Rentnik vastutab kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest vastavalt selle riigi tsiviilvastutuse seadustele, mille territooriumil liiklusõnnetus juhtus. 32. Sõiduki reisijate kindlustuskate ja selle olemasolu on ära toodud lepingus teisel pool. 33. Liiklusõnnetuse (kindlustusjuhtumi) korral on rentnik kohustatud: 33.1. tegema kõik, et päästa reisijad, sõiduk ja selle varustus, et vältida kahjusid ja hoida ära selliste rendileandjale trahvi 0.25% üldisest rendisummast iga maksetähtaja ületanud päeva eest. 41. Kui rentnik ei täida ükskõik millist rendilepingu tingimust, on rendileandjal õigus nõuda sõiduki viivitamatut tagastamist olenemata selle asukohast. Rendileandja ei vastuta kahju ja kahjustuste eest, mis tekitati sõidukile või selle lisavarustusele või muudele asjadele, mis asusid sõidukis kui see rentnikult ära võeti. 42. Rentnik vastutab täielikult tema poolt rendileandjale esitatud dokumentide seaduslikkuse ja õigsuse eest. 43. Rendilepingu sõlmimisel, täitmisel, muutmisel, pikendamisel ja vastutuse rakendumisel juhinduvad rendilepingu osapooled kõigil juhtudel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest. 44. Autos suitsetamise ja/või alkoholi/uimastite tarbimise keelu rikkumise korral kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 500 eur . Auto mittesihtotstarbelise ja/või mitteheaperemeheliku kasutamise korral kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 1000 eur, millele lisanduvad kõik auto üürieelse olukorra taastamiseks tehtavad kulutused. 45. Individual Group OÜ ei hüvita auto tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu ega muid samaseid kulusid. Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb Sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta ja-ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga pretensioonide lahendamiseni. 46. Sõiduk tuleb tagastada Lepingus märgitud ajal ja kohas. Võimalikest muutustest Sõiduki tagastamise kohas ja ajas tuleb Rendifirmale vähemalt 8 tundi ette teatada. Sõiduk loetakse Rentniku poolt Rendifirmale tagastatuks kui Sõiduk on koos dokumentidega üle antud Rendifirma esindajale ja viimane on teinud vastava märke Lepingusse. Juhul, kui Rentnik ei ole tagastanud Sõidukit Rendifirmale Lepingus märgitud ajal ja kohas, ning Rendifirmaga ei ole kokku lepitud Lepingu pikendamise osas, teatab Rendifirma politseile Sõiduki kadumisest, kuulutab Sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud abinõud Sõiduki Rendifirma valdusesse saamiseks. Sõiduki tagastamisega viivitamisel üle 24 tunni ilma Rendifirma sellekohase nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu iga tagastamisega viivitatud päeva eest.
  Kõik üürniku ja/või auto kasutajate poolt üüriperioodil põhjustatud kolmandate isikute nõuded (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, viivistasuotsused, parkimistrahvid, auto teisaldamise tasud, hoiatustrahvid kiiruse ületamise eest jms) kuuluvad üürniku ja/või auto kasutajate poolt hüvitamisele ka tagantjärele Üürilepingule alla kirjutades annab üürnik Individual Group OÜ õiguse debiteerida kõik üüriperioodi jooksul tekkinud viivistasuotsused, parkimistrahvid, hoiatustrahvid jms tasud koos teenustasudega üürniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidist ka peale üüriperioodi lõppu Üürnik kohustub autot kasutama heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt ning tagastama selle samaväärses olukorras, nagu enne üüriperioodi algust. Üürnik kohustub täitma liikluseeskirju, häid tavasid ja kehtivat seadusandlust Autos ei ole lubatud suitsetamine ning uimastite ja/või alkoholi tarbimine (Trahv 500 EUR). Autoga ei ole lubatud sõita väljaspool Eestit Individual Group OÜ kirjaliku nõusolekuta (Trahv 1000 EUR). Autoga ei ole lubatud sõita katteta teedel või teedel, mille pinnas või seisund võib ohustada auto velgi, rehve, keremehhanisme ja/või -detaile. Autoga ei ole lubatud osaleda mistahes võistlustel, rallidel, katsetel vms. Samuti ei ole lubatud auto kasutamine õppesõidu, tasulise reisijate veo, ohtlike ainete, elusloomade veo vms eesmärgil. Auto tehnilise rikke korral pakub Individual Group OÜ võimaluse korral asendusautot/ Rendileanjal on õigus peatada rendilepingud ja rentnikul autot ära võtta ilma põhjuseta! Üürilepingule alla kirjutades kinnitab üürnik, et on lepingul toodud tingimustest ning allpool toodud üldtingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud Üürilepingule alla kirjutades annab üürnik Individual Group OÜ õiguse säilitada ning töödelda lepingust tulenevaid isikuandmeid (sealhulgas näiteks krediidivõimelisuse kontroll Individual Group OÜ varade kaitse) Üürilepingule alla kirjutades annab üürnik Individual Group OÜ õiguse debiteerida kõik lepingust tulenevad tasud ja lisatasud üürniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidist